Política de cookies.

En cumprimento co deber de información recollido no número 2º do artigo 22 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, esta política de cookies ten por finalidade informalo de maneira clara e precisa sobre as cookies que se utilizan na páxina web de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS.

 ¿Qué son as cookies?

      Unha cookie é un ficheiro de pequeno tamaño que os sitios web envían ao navegador e se descargan no seu ordenador. As cookies permiten que a páxina web almacene e recupere a información sobre a súa visita, como o seu idioma preferido e outras opcións, co fin de mellorar os servizos que se ofrecen e contribuír a ter unha mellor experiencia de navegación para o usuario.

 Tipos de cookies

      En función de quen xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trátense os datos, distinguirase entre cookies propias e cookies de terceiros.

       As cookies tamén se poden clasificar segundo o prazo de tempo que permanezan almacenadas no navegador do usuario, distinguíndose entre cookies de sesión ou cookies persistentes.

Finalmente, en función da finalidade para a que se trate a información recompilada, as cookies pódense clasificar nas seguintes categorías:

 • Cookies técnicas: permiten ao usuario navegar por un sitio web e utilizar algúns dos servizos ofrecidos por el (como, por exemplo, as que serven para recordar os elementos integrantes dun carrito de compra).
 • Cookies de personalización: permiten que o usuario acceda ao sitio web cunhas características determinadas, como pode ser o idioma.
 • Cookies de seguridade: serven para impedir ou dificultar os ataques contra o sitio web.
 • Cookies de complemento para intercambiar contidos sociais: os chamados plug-in, que permiten compartir contidos en redes sociais.
 • Cookies de análise: permiten ao responsable o seguimento do comportamento do usuario.
 • Cookies publicitarias: permiten xestionar os espazos de publicidade do sitio web.
 • Cookies de publicidade comportamental: como as anteriores, serven para xestionar os espazos de publicidade do sitio web en función da información recollida sobre o comportamento do usuario e os seus hábitos, adaptando a publicidade ao perfil do usuario.
 • Cookies de xeolocalización: utilizadas para pescudar o país dónde se atopa o usuario.

Autorización para o uso de cookies

      De conformidade co aviso de cookies que aparece no sitio web, o usuario pode consentir expresamente o uso de cookies que requiran consentimento; sen embargo, o uso de cookies técnicas ou necesarias non require de consentimento. Sen prexuízo de todo iso, o usuario pode modificar a configuración do seu navegador para rexeitar o uso das cookies.

Cómo modificar a configuración das cookies

     Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS ou calquera outra páxina web utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente, pode atopar cómo facelo no menú de axuda do seu navegador dónde se establece o procedemento para a súa eliminación.

Para máis información:

É posible que ao deshabilitar as cookies a páxina web non funcione correctamente ou non poida acceder a determinadas funcións dela.

Cookies utilizadas en la web

      No portal web utilízanse diferentes tipos de cookies con distintas finalidades, a continuación, enuméranse as cookies empregadas

 Modificación das condicións

       ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS resérvase expresamente o dereito a modificar unilateralmente, total ou parcialmente, sen necesidade de aviso previo, esta política de cookies. O usuario recoñece e acepta que é a súa responsabilidade revisar esta Política de Cookies.

 

Política de privacidade web

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

RESPONSABLE : ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS

FINALIDADE : Manter relacións profesionais e/ou comerciais

LEXITIMACIÓN : Consentimento expreso e interese lexítimo

DESTINATARIOS : Non se cederán datos a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal. DEREITOS DOS TITULARES : Acceder, rectificar e suprimi-los datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL : Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos nas cláusulas anexas que se enceuntran en https://amigosdebouzas.com/privacidad.

En ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS traballamos para ofrecerte a través dos nosos produtos e servizos a mellor experiencia posible. Nalgúns casos, cómpre traballar información para conseguilo. Nos importa tu privacidade e creemos que debemos ser transparentes ao respecto.

Por iso, e para efectos do previsto no RegulaMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 (en diante, «RGPD») relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e a Lei 34/2002,  do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, «LSSI»), ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS informa o usuario que, como responsable do tratamento, incorporará os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios nun ficheiro automatizado.

O noso compromiso empeza por explicarte o seguinte:

 • Recóllense tus datos para que a experiencia de usuario mellore, atendendo a tus intereses e necesidades.
 • Somos transparentes con relación aos datos que obtemos acerca de ti e a razón pola que o facemos.
 • A nosa intención é ofrecerte a mellor experiencia posible. Por iso, cando vaiamos a usar tu información persoal o faremos sempre cumprindo a normativa, e cando sexa necesario, solicitaremos tu consentimento
 • Entendemos que tus datos te pertenecen. Por tanto, se decides non autorizarnos a procesalos podes solicitarnos que deixemos de tratalos.
 • A nosa prioridade consiste en garantir turismo e tratar tus datos de acordo coa normativa europea.

Se desexas obter máis información sobre o tratamento de tus datos, consulta os distintos puntos da política de privacidade que se encontran a continuación:

 ¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

 Identidade: ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS

Domicilio social: Praza da Vila de Bouzas, Nº 2, 2º esquerdo. – 36208 – VIGO – PONTEVEDRA

C.I.F. Nº: G27851070

Email: aahistoriadebouzas@gmail.com

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS declarou un delegado de protección de datos ou unha persoa de contacto interna dentro da súa organización. Se desexas facer unha consulta con relación ao tratamento de tus datos persoais, podes poñerte en contacto con el mediante o correo: aahistoriadebouzas@gmail.com

 ¿Qué datos personales recopilamos?

Actualmente na nosa web non recollemos ningún dato persoal.

¿Por qué y para qué tratamos tus datos?

En ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas coas seguintes finalidades:

 • Xestionar pedidos ou contratar algún dos nosos servizos, xa sexa online ou presencialmente.
 • Xestionar o envío da información que nos soliciten.
 • Desenvolver accións comerciais e realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como a xestión dos servizos ofrecido a través do sitio web e os labores de información, podendo realizar valoracións automáticas, obtención de perfís e labores de segmentación dos clientes co obxecto de personalizar o trato conforme as súas características e necesidades e mellorar a experiencia en liña do cliente.
 • Desenvolver e xestiona-los concursos, sorteos ou outras actividades promocionais que se poidan organizar.
 • Nalgúns casos será necesario facilitar información ás autoridades ou terceiras empresas por motivos de auditoría, así como manexar datos persoais de facturas, contratos e documentos para responder a reclamacións de clientes ou das administracións públicas

Informamos que os datos persoais que se obteñan como consecuencia de tu rexistro como usuario formarán parte do

Rexistro de actividades e operacións de tratamento (RAT), que se actualizará periodicamente de acordo co establecido no RGPD.

 ¿Cal é a lexitimación para o tratamento de tus datos?

O tratamento de tus datos pódese fundamentar nas seguintes bases legais:

 • Consentimento do interesado para a contratación de servizos e produtos, para os formularios de contacto, as solicitudes de información ou alta en e-newsletters.
 • Interese lexítimo para o tratamento de datos dos nosos clientes en accións de marketing directo e consentimento expreso do interesado para todo o relativo ás valoracións automáticas e elaboración de perfís.
 • Cumprimento de obrigas legais para prevención da fraude, comunicación con autoridades públicas e reclamacións de terceiros

¿Cuánto tempo conservamos tus datos?

O tratamento dos datos coas finalidades descritas manterase durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade da súa recollida (por exemplo, mentres dure a relación comercial), así como para o cumprimento das obrigas legais que deriven do tratamento dos datos.

 ¿A qué destinatarios se comunican tus datos?

Nalgúns casos, só cando sexa necesario, ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS proporcionará datos dos usuarios a terceiros. Sen embargo, nunca se venderán os datos a terceiros. Os provedores de servicios externos (por exemplo, provedores de pagamento ou empresas de repartición) cos que ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS traballe poden usa-los datos para proporciona-los servicios correspondentes, sen embargo, non usarán a dita información para fins propios ou para cesión a terceiros.

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS procura garanti-la seguridade dos datos persoais cando se envían fóra da empresa e se asegura que os terceiros provedores de servicio respectan a confidencialidade e contan coas medidas adecuadas para protexe-los datos persoais. Estes terceiros teñen a obriga de garantir que a información se trata conforme coa normativa de privacidade de datos.

Nalgúns casos, a lei pode esixir que se revelen datos persoais a organismos públicos ou outras partes, só se revelará o estrictamente necesario para o cumprimento das ditas obrigas legais.

Os datos persoais obtidos tamén poderán ser compartidos con outras empresas do grupo.

En virtude do que establece o RGPD podes solicitar:

 • Dereito de acceso: podes pedir información daqueles datos persoais que dispoñamos acerca de ti.
 • Dereito de rectificación: podes comunicar calquera cambio en tus datos persoais
 • Dereito de supresión e ao olvido: podes solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais
 • Dereito de limitación ao tratamento: supón a restrición do tratamento dos datos persoais
 • Dereito de oposición: podes retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndose a que se sigan tratando.
 • Dereito á portabilidade: nalgúns casos, podes pedir unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas: podes solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente o interesado.

Nalgúns casos, poderase rexeita-la solicitude se solicitas que se eliminen datos necesarios para o cumprimento de obrigas legais.

Así mesmo, se ten algunha queixa sobre o tratamento dos datos podes presentar unha reclamación á autoridade de protección de datos.

 ¿Quen é o responsable da exactitude e veracidade dos datos facilitados?

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerando a ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición. ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS reserva para si o dereito de finaliza-los servicios contratados que se celebrase cos usuarios, en caso de que os datos que facilitase sexan falsos, incompletos, inexactos ou non estean actualizados.

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade ningunha en canto a hipotéticos prexuízos que se puidesen orixinar polo uso da dita información.

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS reserva para si o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información. Se exonera a

      ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS sempre que proceda de fontes alleas a ela.

Así mesmo, o usuario certifica que é maior de 14 anos e que posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.

 ¿Cómo tratamos os datos persoais dos menores de idade?

En principio os nosos servizos non van dirixidos especificamente a menos de idade. Porén, no suposto de que algún deles se dirixa a menores de catorce anos, de conformidade co artigo 8 do RGPD e o artigo 7 da LO3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS exixirá o consentimento válido, libre, inequívoco, específico e informado dos seus titores legais para tratar os datos persoais dos menores. Neste caso, exixirase o DNI ou outra forma de identificación de quen preste o consentimento.

No caso de maiores de catorce anos poderase proceder ó tratamento dos datos co consentimento do usuario, exceptuando aquees casos en que a lei esixa a asistencia dos titulares da patria potestade ou tutela.

 ¿Qué medidas de seguridade aplicamos para protexer tus datos personais?

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueloutros medios e medidas técnicas adicionais ó seu alcance para evita-la perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS.

       ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non é responsable de hipotéticos danos ou perdas que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS; de atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control de ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS. Iso non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

 Enlaces a outros sitios web

No sitio web https://amigosdebouzas.com pode haber enlaces a outras páxinas web. Ao clicar nun destes enlaces e acceder a un sitio web externo, a visita estará suxeita á política de privacidade do dito sitio web, quedando ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS desvinculada de calquera tipo de responsabilidade acerca da súa política de privacidade.

 ¿Cómo utilizamos as cookies?

O sitio web de ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS utiliza cookies, para os efectos de optimizar e personalizar a súa navegación por el. As cookies son ficheiros físicos de información que se aloxan no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recompilados mediante as cookies poden ser compartidos cos creadores delas, pero en ningún caso a información obtida por elas será asociada a datos persoais nin a datos que poidan identifica-lo usuario.

Porén, se o usuario non desexa que se instalen cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal xeito que impida a instalación destes arquivos.

Para obter máis información consulte a nosa Política de Cookies https://amigosdebouzas.com/cookies.

 ¿Pódese modificar a política de privacidade?

Esta política de privacidade pódese modificar. Te recomendamos que revises a política de privacidade con certa periodicidade.

Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e do comercio electrónico, informamos que o Sitio Web e o portal da Internet https://amigosdebouzas.com/ (en diante, o «Web») é titularidade de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS, con enderezo social en Praza da Vila de Bouzas, 2º Esquerda con CIF Nº G27851070. Este aviso legal regula as condicións de uso do citado portal da Internet.

 Lei aplicable e xurisdicción

      Con carácter xeral as relacións entre ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidese corresponder e someten expresamente aos xulgados e tribunais de vigo para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución destas condicións contractuais.

 Aceptación do usuario

      Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web que ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS pon á disposición dos usuarios da internet. Considérase usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servicios e actividades da páxina web.

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso a esta web non supón, en ningún modo, o inicio dunha relación comercial con ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS.

O acceso e navegación no sitio web por parte do usuario supón a aceptación da totalidade destas condicións de uso. En caso de desacordo coas condicións débese abster a usar o sitio web.

 Acceso á web

      O acceso á páxina web por parte dos usuarios é de carácter libre e gratuíto. Algúns servicios poden atoparse suxeitos a contratación previa do servicio.

En caso de ser necesario que o usuario achegue datos persoais para acceder a algún dos servizos, a recollida e o tratamento dos datos realizarase de conformidade coa normativa vixente, en concreto co RGPD. Para máis información, consulte a nosa política de privacidade https://amigosdebouzas.com/.

Contido e uso

      A visita ao sitio web por parte do usuario deberase facer de forma responsable e de conformidade á legalidade vixente, a boa fe, este aviso legal e respectando os dereitos de propiedade intelectual e industrial de titularidade de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS ou calquera outras persoas físicas ou xurídicas.

O uso de calquera dos contidos do sitio web con finalidades que sexan ou puidesen ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como a realización de calquera acción que cause ou poida causar danos ou alteracións de calquera tipo non consentidas por ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS, ao sitio web ou aos seus contidos.

O titular do web non se identifica coas opinións vertidas nel polos seus colaboradores. A empresa reserva para si o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través dela como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

 Propiedade intelectual e industrial

      Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS e, por tanto, queda prohibida a súa reproducción, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se realice cos contidos da páxina web, nin sequera, aínda que se citen as fontes,  salvo que se conte co consentimento previo, expreso e por escrito de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS. Tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web da empresa son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

      ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co sitio web, e en ningún caso se entenderá que o acceso e navegación dos usuarios implica unha renuncia, transmisión,  licenza ou cesión total nin parcial dos ditos dereitos por parte de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS.

Calquera uso deses contidos non autorizado previamente por parte de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial e dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS reserva para si o dereito de exercer fronte ó usuario as accións xudiciais e extraxudiciais que correspondan.

 Responsabilidade e garantías

       ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS declara que adoptou as medidas necesarias que, dentro das súas posibilidades e o estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento do seu sitio web, así como a ausencia de virus e compoñentes daniños. Porén, ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non se pode facer responsable das seguintes situacións que se enumeran a título enunciativo, pero non limitativo:

 • A continuidade e dispoñibilidade dos contidos.
 • A ausencia de erros nos ditos contidos nin a corrección de calquera defecto que puidese ocorrer. A ausencia de virus e/ou demais compoñentes danos.
 • Os danos ou perdas que cause calquera persoa que vulnere os sistemas de seguridade de ASOCIACIÓN AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS.
 • O uso que os usuarios poidan facer dos contidos incluídos no web. En consecuencia, ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non garante que o uso que os usuarios poidan facer dos contidos que, se é o caso, se inclúan no sitio web, se axusten a este aviso legal, nin que o uso do sitio web se realice de forma dilixente.
 • O uso por menores de idade do sitio web ou do envío dos seus datos persoais sen o permiso dos seus titores, sendo os titores responsables do uso que fagan da internet.
 • Os contidos ós que o usuario poida acceder a través de enlaces non autorizados ou introducidos por usuarios mediante comentarios ou pechamentas similares.
 • A introducción de datos erróneos por parte do usuario ou dun terceiro.

      ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS poderá suspender temporalmente e sen aviso previo, a accesibilidade ao sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Non obstante, sempre que as circunstancias o permitan, ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS comunicaralle ao usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos contidos.

Así mesmo, de conformidade cos arts. 11 e 16 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE), ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS comprométese á eliminación ou, se é o caso, bloqueo dos contidos que puidesen afectar ou ser contrarios á lexislación vixente,  os dereitos de terceiros ou a moral e orde pública.

 Cookies

       ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS utiliza cookies, para os efectos de optimizar e personalizar a súa navegación polo sitio web. As cookies son ficheiros físicos de información que se aloxan no propio terminal do usuario, a información recollida mediante as cookies serve para facilitar a navegación do usuario polo portal e optimizar a experiencia de navegación. Os datos recompilados mediante as cookies poden ser compartidos cos creadores delas, pero en ningún caso a información obtida por elas será asociada a datos persoais nin a datos que poidan identifica-lo usuario.

Porén, se o usuario non desexa que se instalen cookies no seu disco duro, ten a posibilidade de configurar o navegador de tal xeito que impida a instalación destes arquivos. Para obter máis información consulte a nosa Política de Cookies https://amigosdebouzas.com/cookies.

       A presenza de enlaces (links) na páxina web de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS cara a outros sitios da Internet ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supoñen suxestión, invitación ou recomendación sobre eles. ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS non asumirá responsabilidade polos contidos dun enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e dispoñibilidade técnica.

No caso de que noutros sitios web se establezan enlaces á páxina web de ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS, non se entenderá que ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS solicitou o enlace ou o contido do sitio web no que se contén o enlace, tampouco se poderá incluír na páxina do enlace contidos inapropiados,  difamatorios, ilegais, obscenos ou ilícitos, nin outros contidos que sexan contrarios á legalidade vixente.

       ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS resérvase a posibilidade de contactar co propietario do sitio web no que se estableza o enlace se considera que se incumpre a normativa, así como de exercer as correspondentes accións xudiciais e extraxudiciais.

 Modificación das condicións

       ASOCIACION AMIGOS DA HISTORIA DE BOUZAS resérvase expresamente o dereito a modificar unilateralmente, total ou parcialmente, sen necesidade de aviso previo, este aviso legal. O usuario recoñece e acepta que é a súa responsabilidade revisar periodicamente este Aviso Legal